Training Of Trainer Dosen Pembimbing Lapangan KKN

Training Of Trainer (TOT)  Bagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) UMPP Dengan Tema "Peningkatan Pemahaman KKN Bagi Dosen Pembimbing  Lapangan (DPL)  UMPP diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diselenggarakan pada Senin 25 November 2019 di Ruang Demonstrasi Kampus II Fakultas Ilmu Kesehatan.  Dengan Narasumber Bpk. Dr. H. Suwarno, M.Si. selaku Ka. LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata sehingga bisa membimbing mahasiswa KKN dengan  baik. Kegiatan ini merupakan bukti nyata kepedulian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Inovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara.

Kutipan Al-Quran :

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah 11)

Berita Lain