Mahasiswa Baru UMPP ikuti kegiatan Baitul Arqom & Pelatihan Softskill

Mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ikuti kegiatan Baitul Arqom & Pelatihan Softskill dengan tema “Penanaman Ideologi Menuju Kampus Islami”.

Kegiatan ini diikuti oleh 534 mahasiswa yang terbagi menjadi 6 gelombang pada 10 Januari hingga 13 Februari 2022 dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang berlaku.

Kutipan Al-Quran :

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah 11)

Berita Lain